http://www.molifan.net/thread-648981-1-1.html

魔怀网

 找回密码
 会员注册
【清净专卖】收售魔力帐号/宠物/出售各种极品号/宠物/mb/QQ93233693【江南拍卖中介】玩大赛、畅游PK、回收出售各种不玩账号宠物 QQ1642276831 网站继续运营!新任版主陌上会帮奇酷分担部分工作,可加其QQ334543489沟通
查看: 1434224|回复: 6631

[出售] 【浅末年华】大量1级改巨人露比黄金龙红蓝LY牛鬼改白鬼满档UD改地狱镰刀蘑...

  [复制链接]

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
发表于 2018-4-19 10:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小黄毛 于 2024-6-8 21:26 编辑
; Q) E9 _% f6 o! O3 m$ C$ l1 v7 H# }0 F- i2 C
未标注等级皆为游戏内1级模拟稳。R交易都先R或者买家包中。卖掉的已删。
# u' [" i3 d$ D" ^  d, W3 `3 E* o
唯一联系QQ:153419135  浅末年华。 6 e, C. Q  P' q& k  P; Y
更多宠物也可在咸鱼搜【浅末年华】同名店铺(用户)/ R1 b4 x/ ^, {. g( E9 g
咸鱼更有不定期粉丝抽奖活动,敬请关注!9 n) F; R9 d" K2 @& H# i* f6 c
1楼卖希特拉  4色牛鬼 绿巨人 UD 功夫仙人掌   改白鬼 改蓝鬼 地狱使者 改僵尸  交叉史莱姆   魔改宝石鼠  # @3 J2 f% f1 u: [; W0 q; m' a2 @
3楼卖改星菇 改粉红 改造颚牙 水蓝鼠  威雷使魔 及部分成年宠。
* ^& M2 }9 X7 F, d6 A- B4楼卖觉醒亚特拉斯巨神 改造强盾 坚强的小兔子  试作三型魔术机
# p) U$ I- d, Z1 |5 j6楼卖改火焰舞者,钢钳螃蟹,改丧尸,改火刀,改绿鬼,改镰刀魔 改风刀。
$ G' R$ x1 {3 X! Y* C  N
三号机械核 320R/个,可开随机档位试作三型魔术机
7 m1 T" Q2 t8 H# z, L  `
注:所有宠有需要可学散步!
) d8 B; T& E9 p
97级纯攻满D蓝攻UD 树海  7000R   0 a4 [; K" l1 f8 `
1级地露比 20011-1400R
; V) \1 l2 P+ K/ `1 D& f4 g8 Z1级水露比 30000-3000R
! ]5 \6 S5 ?7 X7 |. G6 Y
1级火露比 14004-400R  
5 I$ h* X( i: B$ p" ?1级风露比  10440-400R    13340-300R
, r" ~: a2 A! Q# E1级蓝魔LY10243-450R# X' _% {, Q. ^( O7 V, O
1级蓝魔LY不看档-350R
4 l9 ?: W! F' A! n+ n9 S- H黄金巨龙   1 I3 L4 E$ e5 E- [- \3 x( x
00103-1500R  满级纯攻 2827血 1004攻 模拟纯血 3541血 290敏) |2 a' O/ C9 v6 ~9 r" F9 K
改幽灵       0 A& p+ O5 t( Z
01200-350R   00110-350R   10001-250R  10001-250R  $ P$ C/ F+ }+ n) S1 i0 W
02010-350R
7 x' P3 i8 I4 k  U1 O3 T以下幽灵不单卖4 U$ T3 t) Y' u! q. a; J. l
02100  02100  03100  03100  03100  5只不拆  2000R  12右
) ?1 l" {9 b+ }: e$ \: r02002  01002  01002  03002  04002  5只都2200+血 500R 11右
" \, O! b. n1 T4 S7 v03101 02101  02101  03001  03101 5只都2200+血 1200R 15左; S+ @4 r; {4 \1 `4 F7 ~- T
魔改宝石鼠   03000-800R   
% o7 s/ Q  x$ E: i改白鬼   0 y9 V9 n0 f8 @0 U* x
以下白鬼成队不单卖
( e! C/ X! R6 o9 Z! U& j00003  00003  00003  00003  00003  600R  翠绿3左 全部2200+血0 Z9 E# W8 k% x/ H
03110  02110  02110  04110  04110  500R  翠绿3左
2 b* X# J% ]4 Z! R1 m21000  21000  21000  21000  21000  750R  翠绿3右
9 `# G- a, d) Q) k6 {. T00102  01002  01002  01002  00102  400R  翠绿2左 全部2200+血; Q  P7 j3 T' Z7 T/ G9 u2 v
10101  10101  11101  11001  11001  350R  翠绿2左. Z7 c& J! p. t9 G% _' I1 B
00210  00210  00210  00210  00210  700R  翠绿2右
2 b$ R" Y' F  o2 l10200  10200  10200  10200  10200  500R  翠绿2右
: v8 }, l( e9 E3 j' x3 S  a03200  03200  02300  02300  03300  600R  翠绿7左
. q- ^# b+ [1 @: m00203  00202  00103  00103  00301  120R  翠绿7右9 u( a2 }% I2 L& Y6 c) B/ O; o
10001  10001  20001  20001  20001  550R  翠绿6右9 U% A3 K; Z+ B) ~
10100  10100  10100  11100  11100  1200R  翠绿4左/ D/ t8 s' N0 F# z9 t
00300  00300  00300  00400  00400  750R  翠绿4左5 G. S9 a6 I$ Y! S- Z! l
02001  03001  03001  04001  04001  750R  翠绿4右* C' Z7 I+ h6 T' q' v& \
12100  12100  12100  13100  14100  350R  翠绿4右
$ W; L8 j$ l# C# E& p( |. t! h. G02100  03100  03100  02100  03100  2000R  翠绿5左
# ~# f2 z0 u( [# z' H01310  00310  01310  01210  00310  200R  翠绿5右
9 k6 {. f$ _; |9 Q8 Q' @  r04010  04010  04010  02010  02010  800R  翠绿5右2 d8 d+ [$ d, G- n( b; x6 F
希特拉(绿三头)  V- {; w9 R! ~- p8 {) K9 ^
以下希特拉都36008 ?- X& z4 I# w% n; X3 r! m
02010-1800R   
  E; t& v$ n5 [0 V0 S7 N功夫仙人掌 % X7 B: A4 U0 r% F3 o* t
40010   20R     02400 40R               + m, y  n' r7 g' [5 s2 @( t* D
03402 02403 04301 04400 04101 五只不单卖 200R  9右
# Y# S; i  q& @01140 02240 00143 02140 04040 五只不单卖 120R  8左4 S3 ?1 w- o5 ~5 `4 S
02204 03102 03203 03304 02303 五只不单卖  180R  7左
$ F, M1 r4 [- R) g, ~5 k00214 00212 00223 00024 00212 五只不单卖  400R  7左
4 c+ l" L( [3 Q$ [% x. a+ Q: f10320 20023 20021 30022 20121 五只不单卖  150R  3左% Y8 P# d& ?: ^3 J2 ^0 b
03004 01304 01204 01304 03102 五只不单卖  300R   5右9 |% ?* p9 `( [# @
03001 04000 03000 01003 02000 五只不单卖  900R   1右
/ `1 H( S( n8 k. L' E改造血魔  ! d1 Y. c% C  Y) S/ _$ S
02111-150R     03301-50R   03202-80R  04111-80R/ n0 d6 L& Y9 l# [$ L, z: K4 ^& R
地牛  ; C% b3 v: K. Q' K: u# H' e9 R
00132-40R  01022 50R    03002-50R3 F5 @! n6 V! |; Q% ~
火牛   
$ k4 O  F8 `# H! a+ b 40004-120R
8 K! o! x5 Q4 R) {# |0 h风牛   
& w, b! @9 L- ~' ~) s4 M/ l11001-500R (血过2200)
* S/ L4 n: b! b) J6 o( U  F
& |! j$ l/ {/ X1 G4 S/ a" f/ Q( v. M改绿巨人  
- x' ]4 ~( X$ M4 X- b11100-250R         10右
. y5 p) M# l+ q4 E. H3 n0 ?5 e: {00240  00243  00142  00141  00142  5只不拆 700R   9右
" E7 `* C3 |! T; l02202  01402  02102  01303  01301  5只不拆 300R   9右
1 E# x2 @* b; i2 F02014  02012  02012  02014  02113  5只不拆 450R  10左
1 T5 Y! P# Q2 d4 j! k% G! c01013  01114  01113  01012  01014  5只不拆 500R  10左6 r, Q$ Z0 k8 u: [# d$ v! m
03300  03200  04200  04100  04200  5只不拆 250R  12左
9 d4 T$ P/ V3 ^8 R9 X03011  03010  04012  04011  04011  5只不拆300R  13左
  P" X: V6 q- U  B! e04101  04101  03101  04300  04300  5只不拆 250R  13右8 O9 {6 {* T9 A8 V+ R0 B+ h* m
04020  04020  04020  04020  03020  5只不拆 350R  27左
6 t6 S3 n4 t9 n20014  20112  30010  30110  40012  5只不拆 400R  31左# l* z& v1 T% x0 H" r6 C
02041  03041  03041  01042  01040  5只不拆 300R  31右
1 C" G, v( O. |" I8 m1 h  S$ a- P攻蓝UD  - v2 F/ n3 N  I# x( m
00111-700R  20010-300R  10430-80R   + H, O3 n2 g' y7 E4 A
魔蓝UD  & s% M- J8 ~6 I
00401-100R    10301-60R  00011-200R  01102-120R  41010-30R8 w4 T/ F2 l$ t) E& T. ]
白UD0 T6 Q2 Z3 _! H. W. C
20200-150R   04100-300R    00112-450R  02301-200R9 j% g' A( [* P$ O/ T4 C: S
03202-200R  00330-160R   10120-150R  
+ P  F: L8 S- J3 E- x# G' K地狱使者  
! `9 o" p: a% k% d% D2 N
13123 13223 14320 14222 14022  3左 180R  C4 |% p, k6 P0 n* J
04420 02423 03421 02241 02240  2左 200R
* X# `) R* @# O3 p' R) t改僵尸
+ H" L. t- }( [* y6 h01243 02223 04014 01134 03310 五只不单卖 150R  1右4 [5 K/ g% G$ z3 c
01034 04034 02043 03042 03041 五只不单卖 250R  2左1 N, u! h1 v* ~
以上改僵整队不拆
, c4 Z. d* G/ I$ R5 T2 d30403-20R      40404-15R  + P; h. q2 A! g
00442-20R   03203-40R
0 q/ t' E3 A+ Q. L8 q! [  i6 E9 |9 h交叉布丁  
4 C. X5 |' K# W( |2 Q1 ^* E20230  10324  20223  20321  20221 一队不单卖  160R 1右+ X/ G) E$ f& s- g: o
13134  13030  03333  13032  03232 一队不单卖 100R 2右
8 e6 G4 a% j( N  l$ T1 `* ]8 R21142  23143  21243  14440  23140 一队不单卖 50R 4右
5 j+ \) B1 J* v* X' C( C31130  41143  24320  33220  42133 一队不单卖 40R 4右& `; f5 B) @3 \1 R9 X% l* u8 a# x. T
40042  40344  40033  40324  30434 一队不单卖100R 10右
9 G  B3 v4 m  \$ N, k. k40321  30320  30023  30022  30421一队不单卖 120R 7左
* R: t9 R0 H. o6 a! ]  k: p0 B14134  12234  14230  01433  12431 一队不单卖 130R 7左7 I" j- A8 T- M
40104  40303  30402  30403  30303一队不单卖 150R 4左
( |7 P8 A- `/ Z; k2 _2 W' g3 |! E1 |$ l' y0 P  q

! B6 G9 g1 O* w* X/ v4 F5 g) v2 K9 x+ j1 O9 e' s
8 l/ i/ `: S/ b$ H

' i$ A" c" B" ?7 K. u  @
, T& O* q8 S) {7 {  X
6 Q6 Y: x5 _' @4 x0 n2 D% M4 I9 K
; G9 @9 b4 m* A/ |8 c% x4 M* A* r! S2 k" ?9 `

+ g+ N! Z7 D4 T" j1 D/ e5 c- k5 X, z# H
3 j& q' R5 f3 g/ e$ t5 h
6 U) p& ~( F$ ^, S

' U: x0 O. N. @0 K0 r( n# R. H% |4 Y1 D% m
+ ^3 z$ d/ N9 v4 ?/ G3 ~
! |7 J+ c. l; J: ^# @
# f  b) h* {9 o" {! i

7 Q3 w0 n+ @( w* `
% j6 f: Z( z! d5 Z/ x
" m, H" ^6 R! }' U0 w
4 V  o2 ?! r& ~- ?1 O. x/ G( e# C) u  K; w. ^# [

8 ]: Q+ X  |% |! T, V
' J/ \* Z7 z- W! E+ m8 p: R3 j" u! p% v

+ G" j% T/ y# x+ [/ K, _, m' b4 {! A- ?( W( L$ S9 ?

+ t: S" |6 T; j, ]0 a8 A1 H1 o( v. y$ b- N* b- {8 N
( Q0 o8 e0 Z8 k) J  `

0 i' b6 K2 \+ h" [* C4 q9 [9 P( m* h

' {+ P6 ]9 M/ r) n
: w8 v& C* j6 v9 D0 w* J( e% F; C+ a. E3 ?3 X# A7 p& H

+ o7 C. H% H/ p' O( ~# a
1 z9 n/ P7 `+ n/ {9 k$ {; T+ y* P% B  l  h# h, D5 y

6 q# Q- E9 R- ]6 P' X, H- I& S2 N* H( H
5 d; n9 N' x$ d2 v; C) h! r) c

5 k( }' z7 A) d) P/ }' w7 W! C4 b5 w7 v1 ?0 |9 ^4 p! F3 {" I# o

- y5 i  V* m$ M' K0 G* }# p  O6 l( R# }4 r$ p0 M# ?# V
2 }, f9 `! G+ n" B, [- l
4 w) N2 q" q6 ]4 b

/ g) C' {0 l0 E; d2 ~/ C/ ^  i6 K2 K5 G

4 j% K% u, \! S8 r5 q
( N1 L7 E* Q' ~, @& ]4 R) z
( W( a! l: z! v3 F6 r, J: A, I4 L9 W! z) \; r: v) J
8 B% L. Z/ g" ^+ c& T$ z2 I, W

( g% k# n6 D$ Q6 b- w" n7 r
  z! E; R! i7 Y4 O
( a# a: s0 m/ t" L! R7 c0 z2 t1 e8 J
) U( i$ V' `$ c! ^! B5 y

; ]0 B# {" L3 D4 L, d0 T: y! {3 A
* K, g) a6 o+ x" X& a1 X$ n' g: J) Y* n

9 x( y3 E; j( [* N9 J
5 U  S3 Q( `8 ]; K0 T- \2 m! w' n9 A

" e9 q& V. ?6 B. |5 `8 F. @) p2 G! C* U/ ?% }- v; G4 y- _6 G
% A6 ]. G! a4 ^+ p
0 a, n6 i( R4 J

6 c: u/ `7 n* ], W- x* U8 Z' U. f* a+ n1 x/ ^* X' `  T8 L* h

5 V  ?6 t( Q7 U0 ?' K% g4 z2 e+ F) t6 S# Y( D

& Z5 f8 G3 O0 ]+ b5 i3 n/ K  ~8 p7 _0 G# t$ X: U6 c

' A2 ~# r/ B/ u8 S+ U, w! i/ T% h7 @0 T+ f0 @/ w

/ z( v7 Q* v: j& l3 v3 m, O* Y$ ]
/ ~4 l, l$ F, I  `
" `5 P" V8 T* ~9 z, }) E! k
& R8 L. z+ L4 r/ N/ L  }' ?* [' ^! w1 |
, x0 ?  P# e' X) H% _, j, ]
: a8 n$ N3 E" t

! r$ Z7 x$ F7 {+ a& y0 o4 Q4 }+ o+ y% T( H1 D! E
  p3 t8 R, w$ L# z/ T9 f
. |  u* r- ^  T: z
2 p" D- c% W; t5 ?# D0 A: y

- k" V. B. H9 r9 n2 f2 c% f0 ?* X5 U  r" ~) p
. n8 o+ g2 r& {' E) Z$ p7 }% M

% ~: c* k: V1 `1 [9 O, U  a# f3 o3 K5 m* `# X1 a8 l9 [$ @
8 W- y6 h) |4 A, d5 o7 s

. m: @( g* {) t1 V" L
: }6 g; Q! @& V* M+ \$ c# Q7 K/ b+ T4 U
0 l9 N3 Z, P2 P6 @
0 v, H7 S: J. T( N: q) G) C! J

% \. o7 b, u' s# f) I- k! U! b, j# v, N

+ h$ R5 G: F. v% H2 X' {. W& Y6 `' |: b4 E  R" d8 l
/ S0 {! h* r) {- h
9 A; w- P4 j! e* s
  W2 L% q  i. }- M6 h  D( j
! e! d6 K& L) b; Z  C

3 e! m) R7 G' S1 d
8 b+ ^: ~9 k0 q) q9 h5 d7 ?  }) w/ }2 v+ W$ K
( I7 g! A+ P  X
4 \( @" J! ?+ Z
6 R& n6 u$ K7 N; U  Q- P

/ G! Y( a# J3 e. m! c' i& _+ Y( x8 W6 \3 t" n
0 I5 `8 I' G0 V1 g3 B. ~& W2 ^

/ v; p& y$ z! z3 L0 V0 c8 E5 v7 L2 v. I

1 W+ b' c! r- T. f, W1 q$ K5 V$ v. R) p

7 [5 W$ d: H! L  R5 F; Y0 Q6 h& {% S: @4 }/ P: g! T
9 N' `  R+ N9 }: }$ A1 j! G
0 n+ [* N* }+ k2 F5 n$ [, B, Y1 H
# i% v: w& Z: |  a# \

; J5 |* T6 A$ S* l5 A  X) }) H5 I
/ ]% Z* U  H# k7 m1 k1 J0 `+ i
$ A" P/ q. h- T) a  M; E4 N+ W# i7 g- _2 G( B, A

8 u' C" \/ n" H. E. p' l+ M6 S+ y% z- z# _/ w( @& _
: }0 D8 g& j5 Y1 M
/ u- P( K8 }5 t( ~

/ a3 T5 `0 F; `8 v. r; }% n7 a: a4 F! V( k! Q
- m4 }. l0 u) {$ T) U
9 L5 d$ r& f/ [! k
9 c$ ^- m, w( i& a+ V1 i

' H# }, m$ h$ [$ {9 v" r+ P2 S! Z' M. f2 {& O

  P0 M0 _, Q; g
% u- P6 k, f* X* G/ M, D5 U# f
2 q6 Z$ m# @1 u" k% u( ]! L5 i2 q" r* ]* m" u' H

7 }& Q9 ]: n2 }+ o2 `3 V- ~' L2 ^3 Y' e) Y+ q

6 K' M7 s9 t: J- l1 ~: r7 l$ w# Z! m2 |2 u" J. q

# t9 J' m8 C2 |; G) t6 d
8 j5 P8 N! d" l, l; s- o  W) O& K5 S- c* J5 N1 R6 f' Z

0 @: U" K3 _) n. K% W
1 S  b* D* ?/ Y. n$ H& v# D3 s2 S4 B4 }7 q
/ m) m7 u6 @) X3 k6 Y5 e; Y

6 `4 X, u, N( w
, b: }) u8 e/ O7 |7 ?
& @7 \2 p2 J/ @1 E" O
6 I+ z: \9 w# O* o% c; q' Q3 V) }9 W/ q: l* @+ e$ `8 c# f
3 @  @* g" L- V/ E* a: {
+ D8 S6 }# l: K+ E. T# @

" a- K3 r& y2 E" U; o
5 G8 S& `7 W# t# k
3 v/ h& u/ B; S0 y$ l" H7 F2 L1 A: O. l! f& n2 f/ Y; X3 r

$ K0 Q5 x! D9 ?6 F4 V% Y% |/ y" h- x3 ^# F6 j
' M. h& `7 `6 Q* k* {# v! G
8 }! C4 H0 Z* d5 s! T
5 s% V% C6 r( O0 A5 h7 x
3 |. v" g- ]5 N5 l+ D
! F6 b8 j. y8 T6 J! r2 Z# e" K

; V5 a) S! Q8 L) ^8 ?( q" f
# p$ P4 R( d4 K+ y5 ?5 @/ U/ l4 w+ ~  C  r2 z, `
$ I& p: X' |  Q' l9 P9 ?

/ K6 l7 p3 r( _. c+ E. ?' E5 c7 m; c5 o6 _  f+ O

0 C& g% B7 H0 ~& g$ P& N
: b1 R. Y) x: m, C5 e4 s) G& ^+ C& r5 L+ S  ?

2 x  t- i+ ]. n2 @  i2 X) j! u, _4 T# a2 ~! F* n
1 l) Z' {2 w# @# V9 f% [! `2 h& C
# g8 _- t/ }* Q2 ?5 l" R

5 {' G- @8 R, m) p' [3 E3 v
( s$ I4 D6 |; e6 ^
- ]' B- E+ {7 p' J% F9 t+ C7 w  M4 q  k3 t1 j

& E1 y; G7 Z  Q% R7 |0 H# T# P6 I* i5 y6 ]; I2 W
1 Z+ C/ Z! ^/ T9 Z
7 m' V2 t( J( u4 D4 T% Q

3 r: J! W% a6 m' c) w, V  `! |7 A
  Y- C" m) w, {# [
+ t, e6 Q$ V7 W% V! K- y) ~6 c
  h# F, k: L2 y" v9 t" U$ y$ W# y/ @% c  A
" a0 c  R! g# K" K$ z) i
+ I% P+ J7 t, q/ u% a" Q
4 u; H5 _- E. U7 j: p1 o, h. n
+ P& `9 ~2 L2 S0 h

: w! N7 x0 G0 Z# c! f1 |7 }& }3 A
, j' ]+ N# |; g) e! s' V
5 G) L: K) e- z) \0 T# R* Z
/ t$ s& g: k) C8 r: L8 _' P

8 i6 ?6 R$ F# L8 D5 M" }  P, T% ]2 S  H2 X# T
/ ]! \; V' d. a; }

; s4 B: t- G- g7 h; h

摇曳的金星

UID
602159
积分
1256
阅读权限
80
元素碎片
827
在线时间
708 小时
最后登录
2024-5-12
发表于 2018-4-19 17:18:12 | 显示全部楼层
小龙万年不见一次,还走小龙
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-19 13:14:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄毛 于 2024-6-12 22:37 编辑 1 z& n  v( k9 B1 a3 Q

, J+ Z4 a$ m4 e改鄂牙  
" w$ s0 S; k5 H% g单卖区
( u4 e+ {' J! m6 F$ B 10101-120R   
8 c- r+ {1 I! [00013-150R    20200-60R  32左/ H' G, G: {' o
14000-30R   11200-40R       00114-100R   11200-40R - z! y( g8 v  ?% A( N$ ?) Z8 u6 z
10000-300R  32右. U  w8 ?& g, t  o" @/ d, L8 e8 P
01030-30R  00023-130R  02010-70R  2左- `/ H. u' E8 S) m3 _7 w
以下牙齿成队不单卖2 R+ H' g" t( _- z- T
01304  02102  03102  01204  02301   5只不拆  180R   31左
8 D! U$ S' v0 Y. z/ U7 }) I' v13003  13001  13101  14003  14001   5只不拆  120R   31 右0 E8 l3 T1 b+ v. B' C
20321  30023  20221  30021  30220   5只不拆  80R   28左
- }( T! G% _! F) Y0 ]3 i' F! Z20231  20032  20034  10331  30032   5只不拆  80R   28左; i+ X1 e  c- Y& L
01142  01041  01042  01144  01143   5只不拆  150R   28右0 ~1 t& h( }' K) f7 ~! ^1 U
04031  04032  03031  02134  02130   5只不拆  130R   27右- p# p" l+ {6 _1 A4 v% X; x
03401  02402  02303  04402  12202   5只不拆  120R   27右
' q* w& O/ n4 N8 ^/ U: B0 Z* z/ z: x01423  04124  02314  03214  04110   5只不拆  100R   27左
! N4 S0 T8 H" o2 @! h10043  10140  10141  00240  10041   5只不拆  200R   26右! B, X) o" ?7 x- R, O% t" F
00133  10131  00131  10032  00034   5只不拆  180R   25右
1 N# b* l- B+ c: Y00320  10220  20020  10023  10023   5只不拆  250R   24左: G1 a4 w3 D! s4 Q
30013  10314  20114  20014  10412   5只不拆  90R   24右/ ~* i% q" c& w) e
威雷使魔 2 J! G' L8 I5 _& A
01100-700R  00001-800R    : Z7 s/ x) _: ]
00101-250R     01002-150R  00011-250R     00011-250R+ c" P( R2 u& }1 f$ o; ~
00012-40R   00003-150R   00110-400R(游戏模拟2100血)" w6 J6 j+ w7 P6 V6 y2 w- M( o! f/ l
00020-250R  双模拟2100+血' g6 G. B! E! k, L- N
以上使魔都2100+血
( ^& o6 J  f  t$ J03100-250R    03001-300R  00300-170R   03001-300R  
* X; z# |; C  b8 a$ U3 {  _00020-140R       00400-70R  11100-120R         04001-220R  01200-250R
2 F$ q, F- {+ W) }水蓝鼠       全部精神达标0 V" i. B& ^: f6 i' ~1 d5 q3 \
30400-20R   20030-20R  02130-20R   格证32右
" p  O6 j) ~( f7 W7 H8 `6 ~改星菇         
, R) R: D9 _0 ~1 a8 i2 n' J0-2D 区域7 D, H4 P: f% |6 |8 a
00010-1000R 随机30205            01001-500R     1仓; j% Y/ E( [: A8 c9 o4 I' ]" A
3-4D区域
1 ^4 w: v5 f: s& u; r! _  _
10020-120R    21000- 180R    02001-400R  3仓
3 `& r2 m- ^& X7 e4 i5 i20100-150R  10020-120R   00210-160R   4仓
0 k9 C! [! J8 @% T+ p" _  T00130-70R   00040-70R    02002-150R   20101-90R
; j' @( H% L; p9 j( `01102-120R    10120-70R  01102-120R   40000-180R    00040-70R  5仓: Y/ K, p) a. K5 @
11002-40R   00121-40R      10021-50R   20200-40R  
5 g, C& z# E8 @) y. w6 l1 t 20020-40R  
+ o  J  I/ T1 n- V( |01021-60R   00103-60R   20020-80R   6 仓, y) C9 a7 V  j. v' {1 t
11002-40R   00022-50R    00211-80R  20002-50R  21010-70R  1 D; S/ E. p5 T1 ?! I
20101-50R    01012-40R  01012-40R  10210-40R    01021-40R  7 仓" X( d3 l  W4 J5 l* R# L2 i! @
00211-80R    12001-80R   12001-80R   11 仓    21100-80R    00301-150R  2仓- p4 h7 n0 a- N3 T3 j9 j! @
5-8D 区域
7 A% J- e+ Q; E; v. |0 u 04101-70R  8 仓         $ y  s! F. X* d' V8 V
00320-40R    13仓      2 |# U6 i' r0 E* [4 n3 d4 _3 m
以下改星菇成队卖不拆( }8 `( m) L+ f4 g2 c0 ^
00003 00003 00003 00003 01003  700R   8证15左  x9 e  h8 y/ ^) m0 U6 a; E8 L( p. q
12010 12010 13010 13010 12010  400R   8证15右" }% a  v$ j  ~: x% ~' M
01112 00112 00112 00112 00112  300R   8证 15右
. J. w! Q& a4 M! `9 z# I04102 03202 03201 04102 01401  300R  8证13左
# U& P; f4 q' D9 _02202 02202 01202 01302 02202  400R  8证 14右
8 B: D/ F" g/ O' z01201 01201 02101 02101 03001  1000R   8证16左6 ~5 j& ~# C) f8 c. t2 C! s. ~
00130 00130 00130 00130 00130  350R   8 证16右+ D& R4 o) ~2 i  a
20300 20300 20300 20300 20400  250R  8证17左$ o/ g' R; l: y$ r
00140 00140 00140 00140 01040  200R  8证17右' ]1 ~/ c6 d  W# c  s# O, \: ]3 Z' O
02400 02400 02400 02400 02400  500R  8证17右/ ]) K( O2 w  J6 m$ V& l
31000 31000 23000 23000 24000  250R  8证19左
8 a2 T, b8 L3 V1 C41000 41000 43000 32000 33000  200R  8证19左
% n( M" O: u1 b6 p( t7 B, T11100 11100 11100 11110 11110  500R  8 证19右
: X( p+ {, h4 ]4 A/ K: N0 H01111 01111 00111 00111 00111  500R  8证19右
8 D* t) {2 m/ f) `11011 11011 11011 01011 10011  400R  8 证20左" g5 n' s' @+ }6 Q+ \! t
11001 11001 11001 10101 10101  500R  8 证20左
3 V' c9 @; ]' y, P: K; j4 e. U/ r11111 11111 11111 11111 11101  300R  8证20右: K* \: S+ ?, H
02201 02201 03201 00401 01401  200R  8证20右4 e% o9 |# I" `& w
11400 11300 12200 21200 11300  200R  8证21左
0 R* b6 P. ?6 Q& X; Q03110 03110 03110 04010 02210  300R  8证21右- z  V( ]' ?8 p( X& E$ F
04003 04003 03003 03003 03002  250R  8证21右
& C8 k9 o* s2 q10310 10410 10310 10410 10410  200R  8证22右1 ^( U+ L2 T% i/ |
01310 01210 01210 00310 00310  300R  8证22右
7 c0 ^3 F! d$ r( |5 n( Z- |改粉红   
. B9 k6 B5 f2 }  G$ C3 t2 G" `以下粉红成队不拆
2 p& m- T% f2 B) Q% Z) w: Z03100  03100  02200  02200  02200  1500R  5证4左
2 j1 O; J2 [" L; ]! _% J12100  12100  13100  13100  12100  350R  1证29左7 @2 Q) Q# V5 n6 B! H2 h' i( u
10120  11020  10020  10020  10020  300R  1证29右
, L: _# d2 W1 D' \! W5 H  P01020  01020  01020  01020  02020  350R  1证29右
- W# q1 q3 \' c9 E9 S00300  00300  00400  00400  00400  550R  1证 30右3 r7 D/ @0 U( Y
01010  02010  02010  02010  02010  1500R 1证30右
1 S7 ~8 L1 |; N& Z10010  10010  10010  10010  10010  1000R   1证31左
" ?' P  y$ [9 ~) M- B" [9 _20000  20000  20000  30000  30000  700R   1证31左( F( {5 S: E$ W% }- e' J! L" ?
10300  10300  10200  10200  10200  400R  5证5右
; S: a3 ^% u- B& w. G& l14100  14100  14100  14100  14100  350R  5证5右
: ~( d! I2 @1 O0 N( }! T00220  00220  00220  00120  00120  300R  5证7左
0 O; G) S* T/ [6 c01310  01310  01310  01310  01210  200R  5证7左
, x3 P( n6 y; h; [1 f2 n( n9 Y02101  02101  02101  02101  02101  550R  5证8左6 y# x) u' k. X! M7 o+ ]8 ^6 y6 `
01011  00111  01011  01011  00111  450R  5证8左( I3 m7 x  n' j& G% j8 f; L
10101  11101  11101  10101  10101  300R  5证9左
+ r/ [$ `  J) E) r2 V5 X& e% M以下是非1级宠) _* y6 g3 ]; h( k* j3 l
1-44级交叉 03122  02224  01223  01323  01224 成队3600+血 192-193敏  400R
/ h2 b2 J9 \! r6 M6 c) s1-50级改僵尸 01023  11020  10022  12020  03030 成队 3500+血 246-258敏 350R  B5 X, t8 z$ \" r& `: G9 l

$ t3 V7 {  C; X5 Y1 s# N, Q9 M$ M: a, }# T; f
* V9 V! ^2 k* w

) w& O' T  Y8 |* a4 Q# ^# T8 A0 P$ d6 K  i9 x) F7 B; P  r

# J, n1 A, |5 p5 D2 f
: ?0 ~& |3 w+ }# Q0 N/ y9 T) l' Y. J+ e6 `& o3 g$ }! k6 ~
$ v& a/ Q  m7 f

( c5 C  B; x8 @* ^! I; a
  b" a7 M) Y. \' w) L4 J" H! p2 l( J1 G8 Y% b

# w; `$ e. d# z0 {2 e7 G
' ]5 @3 j. G7 v3 F
5 v0 z. y* G$ y* ]4 |
: e7 z$ W4 ~+ U  [& G0 H$ }5 C
5 E( ?! Z9 a3 l  H* {3 [7 }0 h1 j5 @# H" ^4 v5 h7 U

0 O1 j. o9 @% X$ Z! u
* P* f# d' ?3 V- [  J
: n' O) n, z/ Y; o5 h* f
9 O! a+ q  t' b
9 X- Q- u) Z# l1 ^  V
: \' j5 N9 s, k% o+ t- F2 P" _! i/ k$ D/ }

1 c: G3 e0 V( u- z1 X( }0 Y
' k1 a3 p2 U* g
! T' q0 E5 j+ h7 w; M9 O
+ K, K4 c2 x' U( A. Q" Q
& C1 |5 L  i2 ~! w
& s7 z- f- Z$ P, s) z, L  p
2 s- B4 N! B% B2 }& K# o) E" R/ T. f8 i5 c6 L, ^; n7 G+ Z2 ^- i7 ~& ^# w
7 [& d. f8 }0 f* A

4 {1 D0 D7 c0 D- t% ^, t/ F& @' l# `1 n" P! x
- K) H3 s- Z2 m  ]" q

/ ]. Z1 w" X7 G" O( ]; F+ u
( t9 d6 s8 [3 s5 Y5 S' R9 A7 V3 o, }

# A( K. q* V! o( {  h6 t& q2 l. W& F2 |! h) v& l3 m! J
$ F" n1 S, a% N

2 m+ S  ^  X9 ]7 m6 n) B& D. b6 t# J% `/ k% x

, {- c* m. S( W6 Q+ C: U. S. S5 h; l6 v5 E) n# i
1 ?; r" m7 s1 B3 I
+ X: C0 |  U- _2 l7 Y8 U7 ?5 I6 _9 ^
; h2 q+ t7 X: Z

1 T; V+ I# k# V$ Q/ I7 s! C" ]3 A
1 v5 {: I( @) T4 Q& T; ^6 q1 E& o( W7 J4 W' A. R

( r. y% q+ \( i7 U, K( j9 G& ]/ B
+ p4 }( g* `& ]( k/ z% y, H
1 Q2 U! r8 o/ v. T% G7 p$ o0 w
, P6 q/ W( K2 ?1 @4 @  m5 p, ~" \% `' R' L. e) U: H- k
9 @0 z0 I9 r( k: w$ H9 Y
0 |; R# f8 C* D: C# _$ t

' Z7 j  Y$ M2 `5 I- z8 D  N; a3 [' _4 B/ M/ |1 J! |4 g  m
% c/ B! n+ F) |! p4 C/ g
1 W7 x4 O# N1 s4 a& a
5 d  g0 ]4 h$ [, L( p( j( t

( Z6 Z1 Y- c4 u6 w
0 d" _9 \! _' M$ A! ^/ D; `  I* ~0 w$ m

) q$ X% w5 g5 u/ ^; {+ q
& V3 |9 p+ i, r1 O- b6 u4 _
) R$ B$ B3 H/ L, [( V* H( S8 ?2 I9 A1 {- m* l% D9 V5 j! I: J

3 o7 x1 F; |! z3 O3 j2 k) s+ o  v" p4 c4 w# g

- Y/ M, j! M. c8 R$ p# Y, `& U% x
. a/ H- B! z9 f# c  P3 e; f  v* Z9 W. Q0 b$ s1 s: X8 N
. t4 G7 N  E+ x$ q9 k

( h' Z) F% g. r$ I9 }4 C$ ?7 h) M6 M3 h$ s) q- c0 J; v

) _* Q1 B" P. _4 g
7 u: ]+ M$ G- ~
& i) m8 X  L) G' Y* A: v/ Z
2 Y5 m' v8 d& h
0 _/ O2 t+ [3 Y- M$ m; F5 O( j" |& b1 Q3 D/ ~* T1 ?
! t+ j8 {( i9 e1 Q) _

' L8 p& _1 V6 c2 T' _" K1 |. z) k2 o# @! j& s% k
: `: F/ z9 O) o

% X* @$ U; D' p' M" M5 ^* o; \. p" h$ Q, M" e; w

0 [' l$ g2 |! E6 v3 P. M" M$ X$ J( i% P

: \6 W+ U# e) F" |- Q+ ?# |' A
! T/ @% ^$ I! m2 M, |  Z7 H$ I# K1 c+ M, B% i
2 [+ B3 y: R* j; s9 q$ c/ e
1 b$ W! P/ c  q( {2 a- K

& w1 B2 y) K& R& X. a3 r* ~9 z( n, {# q6 b+ v3 M( J
# ]4 q5 u7 |$ E; P! B" t
; y7 x4 p% O' I3 c. x
6 S+ F0 p  ~$ l* P# L
. u9 ]" l) ?& G

9 [2 Y% i  m2 ~5 \: A
( J/ P% k- B) a4 q) w7 H
- A9 E2 J( M7 e! w& c3 _- _& }# |8 u( h2 y0 R3 V
2 E: }9 W  u) L8 C& d8 K+ a& y

6 G# Q8 S+ @  {; U0 d. ?7 T/ I. m" ~2 J0 o$ H
- N& s! l) H; ~$ E
# w3 t/ @3 }& y8 h- n/ @
$ a  {, ^5 O$ g3 I4 l7 X
, Z1 x$ o0 m9 W$ ?3 t
( m& e( v4 u, Y' s
8 Y* n' `# P# I5 ~" W' [8 T+ ]; H6 p& j

# s& A/ D+ |4 w  e$ u" C) @2 G
2 E# F- ~3 r# q
0 n3 e3 R: s* N, D8 C* }
- p0 s6 e* F; [! B
6 J5 S, [$ p; J! C" y; v( y* C' h* p$ h  m2 M
; m2 b! r3 _1 T$ K9 v

- h* o# [: n0 I& H& Q8 P( ^4 Q
+ h/ [3 T$ @* v+ ?2 B- D' M- p7 s! h+ c' K

/ @( c' E9 N3 s8 ?9 m6 N
, q6 i, O- G2 D( I/ S2 p+ m/ L4 b7 [7 a, `! `( T- Q6 F
5 f( P4 k3 A+ l" }# e1 X2 e, J" b
( \. C, a2 G( Y7 A2 e
( d0 A  h! {0 X# k8 j: y. S

, t0 o2 j# J7 o0 E+ K* x0 }; i! {( @  {" @2 N  F, m9 X  M0 g  b2 i5 w

4 e% E! _  ]4 |- |' k. d/ y; F2 L
& i+ H' ^6 L) r/ }7 H' k* Y- t5 k# A# Z' D7 a+ \  O: z
+ Z" q# q$ @7 A$ H) J: g3 H5 n& X" z

# ]9 a# N# U) z* h: D. V0 \
1 I. D; I( _# m5 P
" u# r1 ^- r3 P: J$ R! d) M# {# g
/ I3 ]$ A" e) ~( P- {, }2 `- i1 [5 ~* m+ W4 j0 ~# w! o
' E' `5 U  T; Q, t% e- M9 p6 V2 J6 d

8 }$ D- r1 p% C) a) H
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-19 14:27:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄毛 于 2024-6-13 22:54 编辑 + H9 V5 [! c  o* \# O% O" K  U

' H1 D. `1 E! ~& o. n觉醒亚特拉斯巨神(改红巨人)
3 j' }) {, o: o* B) W# {; V* R  00100-450R   00200-200R  ' Z, P% K* P$ Y1 v
00011-350R     00110-300R5 D  w( p# V  X; i
01021-100R   02011-100R      
& |* |; Q1 c- O8 d7 R3 }  E. }/ \以上改红巨人都3500+血  以下3400+血  E& j) z. ?9 J* b: F
04001-90R     00301-100R
  _/ L3 M; w5 Z. Q00031-70R     10002-120R
( Y* L9 _4 N. h& D以下觉醒亚特拉斯巨神成队不拆  
  K; w9 [7 @) v0 d- c00020  00021  00022  00022  00022  888R
5 `9 E5 d- m& D$ c5 D) B; L, ]01010  01011  01012  01013  01014 顺子队 888R2 W& P" Q4 u  c- N4 k! H. h) H
00400  00401  00402  00403  00404 顺子队 400R9 E- M6 L+ T$ y$ o2 n% W
20200  20002  20202  20102  20200  250R
+ z- s! t/ X) e$ g1 [02010  02010  02010  01010  01010  1000R5 Z- M) S# W: J1 r/ f" E' t
30000  30000  30000  30001  30001  300R: c" q1 `( X' o( ?5 Y7 ^
02104  02102  02103  01104  01104  500R
& e: |0 D' s$ R# `! v02020  02020  02022  02022  02022  300R/ v3 Z! P. j. t# C
04100  04100  04100  02200  02200  500R* f2 \) R7 l) a6 D' D
02304  04103  03202  03301  02401  250R
; l& ^' {: J3 e* \01303  01303  01303  01300  01301  450R
, N' r( [& |7 \' K01203  01203  01203  01202  01201  500R
3 D/ |3 X) P( q5 K) y1 ~04001  04001  03000  03001  03002  1000R& u4 v: Y" {* o3 w
02110  02110  02110  02110  02110  500R( G# R3 `% z1 q" C( l

' O  j- e1 v8 X7 y5 `' r2 K
8 }( |/ `) I" T7 I
改造强盾0 _7 B9 q( Z& K6 f
01000-1000R      10000-500R   00001-500R
- v+ A4 R8 a* c+ b2 I& r00010-650R     00100-450R
3 r- n3 ]7 o$ ?: }+ c$ ~# J. K% V( x* M02000-650R    02000-650R* u" q- m: L, o/ U3 |- q
02000-650R    02000-650R
& H7 g* L, J# A9 S6 [4 L$ C9 S04000-380R    04000-380R0 ^3 U) Z5 N* v9 n/ r/ D9 j8 F
00010-650R    01100-380R
- e- e% @1 J$ I2 B: Z' d01100-380R    01100-380R
5 q& K2 r$ z, ~6 b02100-300R    10001-150R
% j  K' b7 D& H* c10001-150R    10000-500R9 O0 e+ G9 E+ k9 u
01010-450R    00200-200R
) I; t5 M3 z8 ^0 q/ F9 M. ^00001-500R    00110-250R
$ e6 V+ h% K4 A# N03100-200R    00020-280R+ C& k9 O# w6 |, G8 _* @6 f+ `, I1 \
以上盾血都过2200+血
6 j9 i0 E6 x4 r* e9 [. k3 E% b" K+ z9 U7 {$ r2 l2 v/ l8 \, S" }
坚强的小兔子  小兔子全部3500+血  ?7 o4 b. a0 a5 j+ _
02114-180R     00041-400R
( \6 x1 a( g( g3 ]7 U% a" h01141-120R     01042-130R
* M5 y% r6 d& ~0 p2 l  s1 F4 U00140-350R- ]3 y5 O5 y1 Z( A5 W
00040  00040  00040  00040  00040  5胞胎不拆  3788R. L/ \# |9 M/ q

4 I! s5 D8 T; u5 e- c: c3 r7 V. t2 E. i0 m& E4 |) D
试作三型魔术机
3 N  b# g7 p9 `. |3 d24000-600R   12021-500R$ [6 G/ f% F, e$ v
以上全部3500+血 500+防0 {0 B/ ~; o7 r' w  U
以下全部3500+血
- v$ t+ w3 U4 g$ g; ?7 R! N02140-400R   
- i0 k; z! e0 n) m5 ^

9 |8 b( A3 f/ U) o2 h
) K6 p) F- @# ~1 p+ A! Q
$ D! ^5 A! w# Q5 `
% @: _8 D6 m2 g4 O+ N- Z0 v9 |2 m. _8 H8 }, c4 d3 i
/ `7 s3 l3 f* P/ L) A0 y
3 B2 @7 B) v( A# I
0 @2 s/ R; [' ?5 X5 J/ }& c

3 O9 I# O% n+ `; S
( Z+ c# y7 g( m' j4 g
( X: @1 L+ y1 }" `' H0 G
. ^3 G" L" @$ D. ^' u9 d/ L8 p! b
. q0 ]+ [8 e5 ~, v, P  A; A5 I
5 ~7 l/ o5 \1 G/ B' x- J/ T# y7 M" w3 A& q  ]# ~

3 I1 T, ~3 w6 T" u' c3 g/ e' q$ A4 h1 N8 b: F9 ~6 M4 ~

0 u0 U5 c5 k' ?2 U! r+ G7 ?" v& f) e- N2 @! J  p

+ G+ g- x& t9 v6 `9 i; P; m% M, D$ F* G8 N+ b

& P1 L9 D- @, Z# w0 o. s* }: z" T7 t& F8 W3 x

/ `# I% }" E8 g! Z7 b
/ v" d, H, {1 N6 q( X
1 y% f: L& v* O  J+ y0 G
+ M0 I) }+ A; L3 o; p* a
回复 支持 反对

使用道具 举报

无名的旅人

UID
899075
积分
14
阅读权限
10
元素碎片
31
在线时间
20 小时
最后登录
2018-5-27
发表于 2018-4-19 16:26:00 | 显示全部楼层
红帽队长单卖吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-19 17:11:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄毛 于 2024-6-19 20:41 编辑
, z6 Y2 }, `. q- C
$ \( W1 ^3 A. t% I9 f见习裁判. j( A) e) ]" o  [) M5 b
01020  01021  01022  01023  01024 顺子队 400R  4证 1右$ r: Y. g, c, L) [$ l- A- q
12022  12021  13120  12120  13020 整队不拆 120R  4证3左
8 Q6 N& ^2 [$ o: e# m. X11202  11301  11202  11204  11204 整队不拆 150R  4证3右; {  f! z$ h5 J* f
12041  01141  00341  12140  12041 整队不拆70R  4证4左
! b( P. m' L# ]+ D- o2 W01410  00310  02210  01211  02210 整队不拆 120R  4证4右: z. t, G  E& g/ y$ f
00040  00040  00041  00042  00042 整队不拆 300R  17左8 v3 u& E: s5 ?5 F' [
11011  11012  10012  10012  11012整队不拆 300R  17左
: X. x% ?' W; p, o4 S9 e8 T" |3 b00211  00211  00211  00210  00211 整队不拆 550R  17右6 y/ l# r6 t6 |! l* G
00023  00023  00023  00023  00023 整队不拆 500R  16左  # [5 t) P7 t, i8 t1 q
02112  02112  02111  02113  02114 整队不拆 150R  2左
$ f7 L" d* g( _3 }10021  11022  11023  10020  11020 整队不拆 250R  2右7 |" a+ @# h0 L" B$ N' [1 n
04020  04022  04022  04020  04020整队不拆 150R  3左
$ g$ `: {  k: G/ G6 z, `  H01030  01031  01031  01030  01030 整队不拆 350R  3右
4 z. H$ @, Q! L2 d+ Y03030  11030  10030  10030  00130 整队不拆 150R  4左2 S: u3 N! _" J* ]9 A. o" s
00124  00122  00123  00124  00122 整队不拆 400R  4左
7 t. \: T' A6 p! D6 t6 J5 m& o* b$ I00240  00240  00340  00243  00044 整队不拆 120R  4右
" P' g# {$ w$ z5 E. b00422  00320  00224  00221  00224整队不拆 120R  5左( Y4 y& D3 b* c
11114  10113  10113  12112  11113 整队不拆 120R  7左
  q" t/ ^& _0 q$ S+ q/ K: n! }$ X02401  04300  03104  02401  04201 整队不拆 120R  7左& {9 U% Y: z  n$ T2 J
10214  11214  13010  14010  12012 整队不拆 100R  7右' C6 n4 ]$ I1 f3 a# P. M- T
12100  13100  12100  12101  12101整队不拆  200R  8左
5 \) n5 p; `* }! m1 }) }0 z0 m10302  20101  20202  20100  20102 整队不拆 200R  9右
* |$ O  }6 [- u0 g10131  10032  10130  10131  10032 整队不拆 150R  10右/ A6 y, Z7 ?0 r  }6 B
钢钳螃蟹     m5 O; q0 I( Z( t) z1 o8 N$ e" g3 U. y
00403-40R  00230-60R   8证1左  b: v# m0 D* E; S( P+ E
01022-50R  00024-60R  01024-40R
; d& a$ I- w9 S+ V9 W11110-50R   20400-30R  8证2左
. @4 m) i/ M7 `4 t1 e10310-40R  
- j- q- T% d) [  J00230-60R  30020-30R     8证2右
* f  v; s- z6 W" c13000-30R  13000-30R  13000-30R   3右
/ ~9 s/ C: r# k% E* k- N以下螃蟹成队不拆
# i9 B. H, j# C1 {* i$ [04101  04101  03200  03200  03100  250R  4左
$ T0 |( M+ T2 J" [03014  02011  02013  03114  01113  150R  4左
  J0 S3 \8 {4 o1 v3 \. U10043  01142  21140  10340  11031  80R  6左; S0 `; h) N. Y- M
11411  11411  21014  12012  31012  80R  6右6 ]. `% }% @& f+ @' ^: T2 A
20320  21023  30220  21121  21020  100R  7右5 g3 u, I: M* T$ _* S; f+ ~
改丧尸   ! h  f: z5 A9 _. L. e/ r/ A
10000  10001  10002  10003  10004  5只不拆 350R  9右/ q/ o5 f: e, Y6 c
02010  03010  03010  03010  03011  5只不拆 180R  9右' @7 L2 l2 \+ L$ D# c. l
00311  00312  00311  00310  00310  5只不拆 120R  8左9 o0 J* L. f) s( A! N! G
00214  00213  00213  00212  00313  5只不拆 150R  魔圣戒右
( [% `6 `3 A# V* e: c: t( f改火刀  2 ^) z2 c, C3 ~  P( l
10042-30R      21010-70R 满级不爆1106攻  13100-30R  
; E8 ~7 V. ?2 Y# k8 r, \11030-30R 2570血1104攻 32左1 K- H- F7 K1 W2 b. h
20400-50R 爆6点 1100攻       12003-30R/ O, G( M+ {* f0 }
10112-80R    20211-40R 爆6点1101攻         30右
- M/ Z9 b: w8 j& x/ D+ M20110-50R 爆1点 1115攻     20014-30R    7 W! Q, Q: h0 O" P" A8 h
01023-50R    23右
9 q6 i% c* V6 p' C, a. M& d以下火刀20R 任选  o  h* e* C$ t- w! e: V. t
  21103    9左
% @+ |' x2 f, Z: G14003  13110  21104  32001  13200   00443    03220  10左! h# `  G. W5 ]6 p+ v. D
20024  02124  03130  11042  20212   13040  13220    14300 10右
( m1 S0 ]8 d/ T; E5 e0 Z5 p% D. P5 u改绿鬼  ' F9 i& G: @* ?. t. }; I
04010-200R  04010-200R  14000-150R      3左
. W; `) \+ W& [8 M! c改镰刀魔  
* }! z9 R6 m) a$ D6 Z$ B" R以下单卖镰刀都3500+血
: B' V, c  ~9 D% l/ s( p01121-220R   03013-260R  03110-240R  03201-250R  7右
0 \+ Z/ ?9 I9 _* F- T改风刀     
4 V* R. E5 I; g5 U1 [4 z1 J: U01002-150R( 模拟满级3402血)   20020-40R  22000-30R  14000-30R    00330-30R  01400-70R                 
  s: `! [/ @: k6 }8 E3 a以下风刀都成队不单卖
2 J' G1 v/ H6 W10000  10001  10002  10003  10004  顺子队不拆 1000R  2600+血 1100+攻 20右4 z  Q1 k3 I1 a7 C, Q9 b4 G
00203  00301  00104  00201  00301  5只不拆 1000R 2600+血 1100+攻 20左( P1 X2 c4 G/ P6 ?( l) x
04001  04001  04001  04001  04002  5只不拆 450R  3300+血 340左右敏 20左
1 q, v& ]0 q4 R% j, |02104  02104  02104  02104  02103  5只不拆 300R  3300+血 21右
- t0 @" l. i5 F3 v6 s' a04302  04302  04301  04104  04400  5只不拆 100R  3300+血 22右
# |/ I( ?$ ]/ N* X10312  20212  20112  20114  20014  5只不拆 120R  23右2 ]% j1 _2 `9 k, s" O
10014  10212  10211  00312  00310  5只不拆 500R 全不爆点 2600+血1100攻" f# M; P/ Y8 v+ P9 W
7 w( W  N; ?0 s0 K% ^9 I  `! Q

0 w0 M, O. t# H  C) F+ u' L

8 T, g; W& W! A2 B9 W6 q) L  L; x2 w/ p% l
; k, H2 K" ~4 v" \: V( N

' ?# R+ H2 l" d
% y6 L- h- Q" ?9 g, \1 U6 x4 d. @$ F+ y2 `$ c" d/ f+ d

( e) h+ Q7 i+ b3 J. Q* Y: d9 r
2 a& b+ j" J' g2 c8 Z5 C6 R5 n! v; J

1 G; r9 g2 E% E: B; z' L
; ^$ Z  k/ M9 g* ^) ^% ~
: f+ Q! x4 t4 n% q5 G7 D4 X" ]- T. c

6 {* G9 J3 ~- N  b4 n' u" V0 G6 I6 y

3 s8 A8 J1 z$ L) ^6 J, U1 e" h) S
1 e, q, m- L4 p1 ]  a+ U% ?8 ^! C; e5 s* B1 g
! G" z2 n$ F0 H7 Y  a8 {. u

) J4 [% h. l9 W( e, ~
9 w3 w+ F1 z- D2 y, ^; k
+ M% ~! S) m( B! }" \( V& g" c- [) J

( O. c/ ?6 Y- p6 I$ Y, s! r5 C. Y7 `! ^, z0 j# c, G  A2 Q
8 d+ J; c% L0 E" I4 k
' I$ o# n* l7 `. `' P  e7 U
3 L6 N; ?4 l1 m6 Y1 i1 x

1 ]1 j+ O. d: I+ T( q1 o5 [: G: w: i

( Z% ~' [( T6 `2 y1 s1 U" E/ [' W# [
4 v3 ^2 v/ g' ~1 O

) X! H$ x" ]) Q- o7 a$ M7 u/ P* L2 J, a/ u
, g. ^- D0 l9 k3 X# ~2 t
9 p0 M  Q% W* r

5 W6 N! B- _& H! e5 ]$ e: N; J; r% B
% c; r. @7 `' m, e- L5 }8 ]# G

$ ^+ F. H; w& x6 [
8 N+ r$ l# @2 u" u: H& u
, {$ h* ~# L2 M2 r2 n8 c+ C
0 d9 `9 g' ^, a% G2 }2 Z/ n& _" y- }' N1 B2 e& F3 W
. Z+ B2 \4 ^" Q/ _- |8 i
2 c# h& K, e% b9 H' u: h# f, ]
3 p6 u4 E+ k! L# _0 V/ @* {5 |; e
$ C+ I5 I; M1 b# q+ d+ v

  ~0 f, E/ g3 ]6 k
( D' M6 l* X, k. M8 p2 n/ j% N( `0 a
3 T$ W- `8 W8 B4 u
% ^7 M5 x" k3 B( o8 Y  ?* l5 o5 }( _
4 P5 ~' H; T! ?# H0 i# F
- a8 I8 ~2 K5 s# @- h' P
4 l# T$ h- n& _; c. k. |, v# O0 I6 h" n* w! s$ K

3 T) N! l3 i6 b( P, N2 Z8 J/ V5 X/ B
+ Q. d  c, A7 l" G4 u
- }3 Z0 A0 {' Y+ K. V$ K9 G/ b1 x* _' b0 w6 F
, V" o" s* ~8 v$ |6 t

2 q4 A  k6 u0 R* c2 L- u# @
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-19 19:12:36 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-19 21:21:44 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-19 22:48:21 | 显示全部楼层
自己顶顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-19 22:48:57 | 显示全部楼层
自己顶顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 08:15:10 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:23:55 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 11:26:00 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 14:33:50 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:44:37 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 18:14:49 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 21:13:10 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 21:13:47 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-20 23:44:58 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

敬畏的静寂

UID
587685
积分
11453
阅读权限
95
元素碎片
2910
在线时间
2585 小时
最后登录
2024-6-19
 楼主| 发表于 2018-4-21 07:18:31 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|魔怀网 ( 浙ICP备16045156号-2

GMT+8, 2024-6-20 01:25

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表